برنامه هفتگی

یکشنبه معماری اسلامی
یکشنبه طرح معماری 2
دوشنبه معماری معاصر
دوشنبه تمرین معماری 2
دوشنبه انسان طبیعت معماری