دروس تدریس شده

معماری اسلامی

معماری معاصر

کلیه دروس طراحی معماری

دروس مربوط به اسکیس و پرسپکتیو

بیان معماری

کاربرد نرم افزار در معماری