علی پورطبرستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریحسابداریدانشگاه آزاد بابل- درشرف دفاع
کارشناسی ارشد۸۸حسابداریدانشگاه آزاد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری از تاریخ 89/11/29 تاکنون

مدیریت گروه حسابداری در سالهای 91و92و93و95

مدیر گروه رشته حسابداری درسالهای 91و92و93و95

حسابداری صنعتی1و2و3-حسابداری مالی -مدیریت مالی1 و2- حسابداری میانه -حسابداری شرکتها- سایر دروس تخصصی رشته حسابداری

تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری از تاریخ 89/11/29 تاکنون

مدیریت گروه حسابداری در سالهای 91و92و93و95

حسابداری صنعتی1و2و3-حسابداری مالی -مدیریت مالی1 و2- حسابداری میانه -حسابداری شرکتها- سایر دروس تخصصی رشته حسابداری