محمد مهدی ایزدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۹۴مهندسی عمران- سازه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد هشتگردعضو هیت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت