محمدرضا لحمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیسیستم های نرم افزاریدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی۱۳۸۵علوم کامپیوترشیخ بهایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیرگروه کامپیوتر و برقپیمانیبورسیه دکتری۲

سوابق اجرایی

کارگزینی هیئت علمی 1388 الی 1392

مدیر گروه کامپیوتر و برق 1396 الی 1397

عضو شورای اموزشی دانشکده فنی و مهندسی 1396 الی 1397

طراحی الگوریتم، نظریه زبان ها و ماشین ها، مهندسی نرم افزار

ساعات حضور

در نیمسال اول ۹۷۹۸

دوشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

سه شنبه ۸ الی ۱۲:۳۰