مجتبی محمودی منفرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه زنجان
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه زنجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردمدیر گروه مکانیکپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مکانیک از سال 1395

انتخاب پژوهشگر برتر از طرف بنیاد نخبگان استان زنجان در آذر ماه 1390

اخذ جایزه تحصیلی مقطع دکتری از بنیاد ملی نخبگان در سال 1394

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سال 1395

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سال 1396

مکانیک شکست-ریاضیات مهندسی پیشرفته-الاستیسیته

استاتیک-مقاوامت مصالح 1و2-طراحی اجزا 1و2-دینامیک-ارتعاشات-ریاضیات مهندسی-دینامیک ماشین

سوابق پژوهشی

کارگاه مقاله نویسی ISI در دانشگاه آزاد هشتگرد در هفته پژوهش سال 1396

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی(از سال 2011 تا کنون)

1) Anti-plane elastodynamic analysis of a cracked orthotropic strip, International Journal of Mechanical Sciences, 53 (2011) 1008-1014.

2) Elastodynamic analysis of a cracked orthotropic half-plane, Applied Mathematical Modelling, 36 (2012) 2350–2359.

3) Dynamic stress intensity factors of multiple cracks in a functionally graded orthotropic half-plane, Theoretical and applied fracture mechanics, 56 (2011) 49–57.

4) Transient analysis of a plane weakened by several cracks, Mechanics of Materials. 50 (2012) 36–46.

5) Dynamic stress intensity factors of multiple cracks in an orthotropic strip with FGM coating, Engineering Fracture Mechanics, 109 (2013) 45-57.

6) Dynamic response of multiple cracks in an orthotropic plane under impact loading, Journal of Mechanical sciences and Technology , 8 (2013) 2305-2313.

7) Dislocation technique to obtain the dynamic stress intensity factors for multiple cracks in a half-plane under impact load, Archive of Applied Mechanics, 84 (2014) 95-107.

8) Cracking in orthotropic half-plane with a functionally graded coating under anti-plane loading, Acta Mechanica Solida Sinica, 28 (2015) 210-220.

9) Dynamic fracture analysis in an orthotropic half-plane with FGM coating containing several moving cracks, Acta Mechanica, 226 (2015) 1725–1736.

10) Determination of stress intensity factors in half-plane containing several moving cracks, Applied Mathematics and Mechanics English edition, 34 (2013) 1535–1542.

11) Analysis of multiple moving cracks in an elastic half-plane under in-plane loading, Journal of Applied Mathematics and Mechanics (Accept)

12) Multiple crack problems in a nonhomogeneous orthotropic planes under mixed mode loading conditions” Engineering Fracture Mechanics, 155 (2016) 1-17.

13) The mixed mode analysis of a functionally graded orthotropic half-plane weakened by multiple curved cracks, Archive of Applied Mechanics, 86 (2016) 713-728.

14) In-plane stress analysis of dissimilar materials with multiple interface cracks, Applied Mathematical Modelling, 40(2016) 8464–8474.

15) Multiple interacting arbitrary shaped cracks in an FGM plane, Theoretical and Applied Fracture Mechanics 86 (2016) 161–170

16) Analytic solutions of multiple moving cracks in an orthotropic layer

bonded to an orthotropic FGM coating, Applied Mathematics and Computation 293(2017) 394–403

17) Analysis of cracked bars with rectangular cross-section and isotropic coating layer under torsion, International Journal of Mechanical Sciences 128–129 (2017) 23–36

18) Interactions of multiple cracks in a transversely isotropic piezoelectric plane under mixed mode condition, Engineering Fracture Mechanics 180 (2017) 87–104

19) Determination of mode III stress intensity factors for arbitrarily oriented

straight and curved cracks in a linearly graded layer, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering (Accept)

20) Analysis of multiple moving cracks in a functionally graded magnetoelectroelastic half-plane, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, (Accept)

21) Mode III SIFs for interface cracks in an FGM coating-substrate system, Structural Engineering and Mechanics 64 (2017) 71-79.

22) The mixed mode analysis of arbitrary configuration of cracks in a

orthotropic FGM strip using the distributed edge dislocations, International Journal of Solids and Structures (Accept)

23) Analysis of an orthotropic circular bar weakened by multiple radial cracks under torsional transient loading, Engineering Fracture Mechanics (Accept)

24) Mode III fracture analysis of a non-homogeneous layer bonded to an elastic half-plane weakened by multiple interface cracks, Scientia Iranica (Accept)

25) Torsional analysis of an orthotropic long cylinder weekend by multiple axisymmetric cracks, Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (Accept)

26) Multiple cracks analysis in a FG orthotropic layer with FGPM coating under anti-plane loading, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40 (2018) 309

27) The multiple parallel cracks in an orthotropic non-homogeneous infinite plane subjected to transient in-plane loading, Engineering Fracture Mechanics (2018)

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی

1)  تحلیل تنش خارج صفحه­ای در باریکه ساخته شده از مواد تابعی محدود شده توسط دو نیم صفحه الاستیک حاوی چندین ترک در فصل مشترک باریکه و نیم صفحه، نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر (بهار 1395) شماره 66-51

2) Mixed Mode Fracture Analysis of Multiple Interface Cracks, Iranian Society Mechanical Engineering, 15 (2014) 78-89.

3) Multiple cracks in an elastic half-plane subjected to thermo-mechanical loading, Iranian Society Mechanical Engineering 17 (2016) 19-45

4) Analysis of multiple Yoffe-type moving cracks in an Orthotropic Half-Plane Under Mixed Mode Loading Condition, Iranian Society Mechanical Engineering, (Accept)

5) تحلیل تنش در صفحه مستطیلی از جنس الکترومگنتوالاستیک با رفتار تابعی حاوی چندین ترک، نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر (پذیرفته شده برای چاپ)

 

 

مقالات در کنفرانس

  1. ارزیابی ضریب شدت تنش برای ترک لبه ای واقع در باریکه ساخته شده ازمواد مدرج تابعی تحت بارگذاری مود یک مکانیک شکست؛ 25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  2.  تحلیل عددی و تجربی نواقص دودکش های خانگی  و شبیه سازی  انواع دودکش ها با در نظرگرفتن ملاحظات ارتفاع، قطر و سطح مقطع آنها، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران

دانشگاه خوارزمی

  1.  محاسبه ضریب شدت تنش دینامیکی مود III در فصل مشترک دو نیم صفحه غیر مشابه حاوی چندین ترک، 26 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه سمنان، سمنان
  2.  پاسخ گذرای صفحه پیزوالکتریک تضعیف شده توسط چندین ترک، 26 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه سمنان، سمنان