مهدی رضائی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریحقوق خصوصیعلوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۹۰حقوق خصوصیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هشتگردمربیپیمانیبورسیه دکتری

سوابق اجرایی

متون حقوقی و قواعد فقه و حقوق تجارت و مدنی