سوابق تحصیلی

دانش آموخته  ممتاز کارشناسی حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی تهران  1386

دانش آموخته ممتاز  کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران    1389

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین