سوابق اجرایی

حسابرس ارشد موسسه حسابرسی هشیار/ بهمند  89-1386

 مدیر امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد  92-1390

مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد93-1392

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 1393 تاکنون

عضو کمیته برنامه و بودجه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 1393 تاکنون

عضو شورای اداری و مالی و کمیته موارد خاص اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 1394 تاکنون

عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 1394 تاکنون