دروس تدریس شده

- کاربرد کامپیوتر در حسابداری

-حسابداری 1 و 2

-حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3

-حسابداری میانه 1 و 2

- اصول حسابداری 1 و 2

-مباحث جاری در حسابداری

-حسابداری پیشرفته 1