شهرام صادقیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی عمراندانشگاه تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قراردادیتمام وقت

سوابق پژوهشی

داور مجله علمی -پژوهشی دانشگاه سمنان

 

عضو کمیته بین المللی سدهای بلند

عضو انجمن ژئوتکنیک ایران

عضو انجمن بین المللی ژئوتکنیک

عضو انجمن سازه ایران

عضو کمیته سدهای خاکی ایران