تابلو اعلانات

تاریخ‌های مهم:
•     امتحان میان‌ترم فیزیک 1 با مشخصه 368 (تاریخ برگزاری کلاس روزهای شنبه می‌باشد) در روز شنبه مورخ 1398/9/9 برگزار می‌شود.
•    امتحان میان‌ترم فیزیک 1 با مشخصه‌های 8، 9،1452 (تاریخ برگزاری کلاس‌ها روزهای یکشنبه می‌باشد) در روز یکشنبه مورخ 1398/9/10 برگزار می‌شود.